Klachtenregeling

Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie

Begripsomschrijving

Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder:
klachtenfunctionaris de klachtenfunctionaris bij het KNGF
zorgaanbieder de bij de klachtenregeling aangesloten zorgaanbieder
cliënt de natuurlijke persoon die klacht heeft over de zorgaanbieder
KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Zorgbelang Zorgbelang Nederland als representatieve organisatie voor
cliënten/patiënten
Samenstelling en taak
Artikel 2. De klachtenfunctionaris werkt in opdracht van het KNGF.
De klachtenfunctionaris kan een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met
betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de
klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht
te komen.
KLACHT
Indiening klacht en informatie hierover
Artikel 3. Een klacht over een gedraging van een zorgaanbieder wordt digitaal ingediend.
Schriftelijke indiening is mogelijk maar heeft niet de voorkeur.
Artikel 4. Informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend is goed
herkenbaar beschikbaar op de website en in de praktijk van de zorgaanbieder.
Indiening van een klacht geschiedt digitaal, of als nodig schriftelijk, via een
klachtenformulier beschikbaar op de website van het KNGF
(www.defysiotherapeut.com) of in de praktijk van de zorgaanbieder.
Artikel 5. De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan ook contact opnemen met de
klachtenfunctionaris alvorens een klacht schriftelijk wordt ingediend. Het verzoek
hiertoe wordt ingediend bij het secretariaat van het KNGF en binnen een termijn van
twee werkweken wordt hierop gereageerd door de klachtenfunctionaris.
Artikel 6. Iedere cliënt van een aangesloten aanbieder van zorg, of een vertegenwoordiger van
deze cliënt, kan een klacht indienen.
Artikel 7. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als het klachtenformulier op alle
relevante onderdelen is ingevuld. Indien het klachtenformulier niet is gebruikt of
onvolledig is ingevuld, zal de klachtenfunctionaris of het secretariaat de cliënt of zijn
vertegenwoordiger hierop wijzen.
Artikel 8 Indien nodig wordt een machtiging van de cliënt gevraagd om de relevante medische
gegevens met betrekking tot de gedraging bij de desbetreffende aanbieder van zorg
op te vragen.
Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie
Proces en afhandeling klachtbehandeling
Artikel 9. Na registratie van de klacht door het secretariaat, worden de indiener, de
zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris geïnformeerd over de registratie met
daaraan gekoppeld de vraag om de klacht onderling te bespreken. Dit met de intentie
om de klacht op te lossen.
Artikel 10. De klachtenfunctionaris zal uiterlijk twee weken na registratie van de klacht
informeren naar de stand van zaken in het gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder en
beoordelen of verdere interventie door de klachtenfunctionaris zinvol is. Een
interventie van de klachtfunctionaris is gericht op een bevredigende oplossing van
de klacht.
Artikel 11. Uiterlijk binnen zes weken na registratie van de klacht ontvangt klager een
schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is
aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. De
zorgaanbieder geeft daarbij aan welke beslissingen hij heeft genomen en binnen
welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd. De
klachtenfunctionaris ontvangt bovengenoemde mededeling van de zorgaanbieder
eveneens.
Artikel 12. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel
van de zorgaanbieder nodig is, kan de zorgaanbieder de in artikel 12 genoemde
termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor
het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan klager en de
klachtenfunctionaris.
Dit Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie is overeengekomen tussen het KNGF en Zorgbelang
Nederland op 15 december 2016.

Reviews en ervaringen

Dit maakt onze praktijk uniek:

  • Brede fysiotherapeutische kennis onder 1 dak
  • Specialistische therapieën
  • Innovatieve behandelmethodes
  • Specialistische zorg bij chronische aandoeningen
  • Modern sportcentrum
  • Prettige, open sfeer
  • Enthousiaste en gedreven fysiotherapeuten

Nieuws uit onze praktijk

21 april 2024

Sluiting Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren 2024

Feestdagen De komende periode zijn er een aantal officiele feestdagen. Dagen waarop ons centrum dan ook gesloten is. Deze dagen…

Lees meer
21 maart 2024

Sluiting paasdagen 2024

Tijdens de paasdagen is ons centrum gesloten. Betreft zondag 31 maart en maandag 1 april

Lees meer
5 februari 2024

Sluiting vastelaovend 2024

Sluiting vastelaovend 2024 Voor de vastelaovend vierders onders ons is er  goed nieuws. Er zal “gesjoekeld” kunnen worden. Wij gaan…

Lees meer