Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid:

Op alle door Fysiocentrum Beweeg afgesloten transacties zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele condities van de wederpartij de onderhavige voorwaarden van toepassing alsmede de door Fysiocentrum Beweeg opgestelde huisregels. Iedere inschrijving sluit bij ondertekening van het inschrijfformulier in, dat de wederpartij op de hoogte is van onderhavige voorwaarden en huisregels en dat deze zonder meer op de betrokken transactie van toepassing zijn De wederpartij is verplicht bij inschrijving tevens een naar waarheid in te vullen sportmedische anamneselijst in te vullen. Iedere afwijking van de onderhavige voorwaarden en huisregels wordt alleen dan erkend, indien deze schriftelijk zijdens Fysiocentrum Beweeg is bevestigd.

2. Betalingscondities:

Alle prijsaanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tot op het moment dat de wederpartij het inschrijfformulier voor akkoord heeft ondertekend. Het ondertekende inschrijfformulier verbindt Fysiocentrum Beweeg slechts tot datgene, wat daarin expliciet is vermeld blijvende de onderhavige voorwaarden onverkort en in hun geheel van kracht.

Bij niet of niet tijdige betaling komen alle kosten, vallende op de incasso van het verschuldigde bedrag, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijk kosten, alsmede de kosten van een rechtsgeleerd raadsman, van Fysiocentrum Beweeg, geheel ten laste van de wederpartij vanaf het moment van het uit handen geven der vordering. Het wegens buitengerechtelijke incassokosten door de wederpartij aan Fysiocentrum Beweeg te betalen bedrag, zal minimaal 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom plus contractuele rente belopen met een minimum van tenminste € 40,–. Vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is, is Fysiocentrum Beweeg gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1% per maand, ingaande op het tijdstip na het verstrijken van de betalingstermijn, waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand.

Ingeval de wederpartij door welke oorzaak dan ook verzuimt deel te nemen aan hetgeen waarvoor de wederpartij zich heeft ingeschreven zal Fysiocentrum Beweeg niet gehouden zijn tot restitutie van het inschrijf- lesgeld.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de in het inschrijfformulier genoemde prijzen inclusief btw.

3. Overmacht:

Als overmacht gelden alle omstandigheden die Fysiocentrum Beweeg redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan Fysiocentrum Beweeg de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.

Ingeval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van Fysiocentrum Beweeg worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.

4. Geschillen.

Alle geschillen van welke aard dan ook, incasso van vorderingen daaronder begrepen dienen te worden gebracht voor na te noemen Nederlandse rechter, terwijl uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zal zijn.

Alle geschillen gelijk hiervoor omschreven, door die tussen Fysiocentrum Beweeg en buitenlandse wederpartijen, ongeacht hun woon-, verblijf- of vestigingsplaats, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter ter beslissing dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond, wordende echter hoger beroep van door laatstbedoelde rechter te nemen beslissing niet uitgesloten.

5. Aansprakelijkheid:

De cursist verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist “Fysiocentrum Beweeg” vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

6. Huisregels

 1. Deelname aan groepstrainingen is alleen mogelijk bij een inschrijving van minimaal 3 maanden.
 2. Fysiocentrum Beweeg behoudt zich het recht voor om trainingen en aanvangstijden te wijzigen.
 3. U dient zich altijd voor elke sportactiviteit aan of af te melden. Aan- en afmeldingen dienen via de site of app gedaan te worden.
 4. Bij niet-deelname kan eventueel in overleg met Fysiocentrum Beweeg – ter beoordeling van Fysiocentrum Beweeg – een training ingehaald worden, onder de voorwaarde dat de inhaalles binnen 1 week na afmelding dient plaats te vinden.
 5. Deelnemers zijn verplicht passende kleding en schoeisel (geen zwarte zolen) te dragen.
 6. Deelnemers zijn verplicht bij het gebruik van toestellen en matten deze met een handdoek te bedekken.
 7. Deelnemers dienen zelf een handdoek mee te brengen.
 8. Gebruik van alcohol, drugs en/of andere verdovende hallucinerende middelen is ten strengste verboden.
 9. Het is verboden om te roken binnen alle locaties van Fysiocentrum Beweeg.
 10. Fysiocentrum Beweeg is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of vermissing van/aan goederen, die in eigendom toebehoren aan deelnemers.
 11. Het abonnement wordt automatisch voor een gelijke periode verlengd, indien niet 14 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail is opgezegd.
 12. Doorschuiven van trainingen alleen bij ziekte langer dan 3 weken, waardoor trainen niet mogelijk is, dit ter beoordeling van Fysiocentrum Beweeg.
 13. Bij binnenkomst is het verplicht om via het persoonlijke pasje de aanwezigheid te registreren. Bij verlies van het pasje zullen de vervangingskosten voor rekening van de deelnemer zijn.

Reviews en ervaringen

Dit maakt onze praktijk uniek:

 • Brede fysiotherapeutische kennis onder 1 dak
 • Specialistische therapieën
 • Innovatieve behandelmethodes
 • Specialistische zorg bij chronische aandoeningen
 • Modern sportcentrum
 • Prettige, open sfeer
 • Enthousiaste en gedreven fysiotherapeuten

Nieuws uit onze praktijk

21 april 2024

Sluiting Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren 2024

Feestdagen De komende periode zijn er een aantal officiele feestdagen. Dagen waarop ons centrum dan ook gesloten is. Deze dagen…

Lees meer
21 maart 2024

Sluiting paasdagen 2024

Tijdens de paasdagen is ons centrum gesloten. Betreft zondag 31 maart en maandag 1 april

Lees meer
5 februari 2024

Sluiting vastelaovend 2024

Sluiting vastelaovend 2024 Voor de vastelaovend vierders onders ons is er  goed nieuws. Er zal “gesjoekeld” kunnen worden. Wij gaan…

Lees meer